Law Enforcement Directive

Tłumaczenie Law Enforcement Directive to Dyrektywa Ścigania

Co to jest Law Enforcement Directive?

Technicznie dyrektywa 2016/680, czyli dyrektywa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów egzekwowania prawa, jest to prawo UE regulujące postępowanie z danymi osobowymi przez właściwe organy ścigania. Każde państwo członkowskie posiada prawo, które przekłada tę dyrektywę na prawo krajowe. Dyrektywa obejmuje transgraniczne i krajowe przetwarzanie danych przez właściwe organy państw członkowskich w celu egzekwowania prawa. Obejmuje to zapobieganie, prowadzenie dochodzeń, wykrywanie i ściganie przestępstw, a także ochronę i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Nie obejmuje działań instytucji, organów, urzędów i agencji UE ani działań wykraczających poza zakres prawa UE.

Skrót:

 

Law Enforcement Directive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *